New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

  
akumulatori (i) akümülatör, güç kayna?y 
akustikuri (s) akustik, ses düzeni, yankylanym 
akuwva (f) do?ramak, kyymak 
akuwuli (s) do?ranmy?, kyyylmy? 
alag-alag yer yer, ?urda burda 
alageba (f) yerle?tirmek, yerli yerine koymak 
alagi (i) yer 
alagmva (f) dizgin geçirmek, zaptetmek, tutmak, bastyrmak (i) synyrlylyk 
alalbedze rastgele 
alali alal marTali (s) do?ru, gerçek, hakly, insafly, adil 
alami (i) sancak, bayrak 
alafi (i) yem 
alayafis karebi, kiSkari (i) büyük kapy, bahçe kapysy, ana giri? 
albaT (z) belki, herhalde 
albaToba (i) olasylyk, ihtimal 
albaneTi (i) arnavutluk 
albaneli (i) arnavut 
albanuri ena (i) arnavutca 
albaTobis Teoria varsayym teorisi 
albomi (i) albüm, not defteri 
algebra (i) cebir 
algebruli (s) cebirsel 
alegoria (i) içinde karekterin anlatyldy?y öykü 
alegoriuli (s) karakteristik, mecazi, hikaye yoluyla anlatym 
alersi (f) ok?amak, öpmek (i) ok?ayy?, öpü? 
alersiani (s) ok?ayycy, tatly,duygulu 
alvis xe (i) kavak a?acy 
ali (i) 1-alev, 2-denizkyzy cecxlis ali ate? alevi 
aliaqoTi (i) kary?yklyk, tela? 
alioni (i) tan, gün a?armasy 
alisferi (s) al, kyrmyzy 
alkk genç koministler derne?i 
alkoholi (i) alkol 
almanaxi (i) almanak 
almasi (i) elmas 
alokva (f) yalamak 
alpuri (s) alp da?laryna ait ve dair 
alubali (i) vi?ne 
alublis xe (i) vi?ne a?acy 
aluCa (i) erik, kuru üzüm 
alRo (i) güzel koku, parfüm 
alRos aReb (f) güzel koku duymak 
alya (i) ku?atma garSemortyma (f) ku?atmak 
alyis Smortyma (f) ku?atmak 
am (z) bu 
amagi (i) endi?e, merak 
amave (s) i?te bu, ayny 
amaze bunun üzerine, bunun hakkynda, bununla ilgili 
amaT bunlara 
amala (i) amele, hizmetçi, muhafyz, maiyet 
aman bu 
amanaTi (i) emanet, paket, koli 
amao (s) bo?, faydasyz, maalesef 
amaod (z) bo?una, faydasyzca 
amaoeba (i) nafilelik, kendini be?enmi?lik, kibir 
amas buna 
amas garda bundan ba?ka amasTanave bununla 
amas winaT bundan önce 
amasobaSi bu arada 
amaRam (z) bu gece 
amaRelvebeli (s) heyecanly, heyecan verici 
amaRelvebeli SemTxveva harekete geçiren olay 
amaRleba (f) yükselmek, yükseltmek, kaldyrma (i) yükselme, takva 
amayad (z) gururla 
amayi (s) gurur 
amaSi bunun içinde, bunda 
ambavi (i) haber, olay ambis miReba haber almak 
amboxeba ayaklanma, isyan 
amboxebis Caqroba (f) ayaklanmayy bastyrmak 
ambulatoria dispanser (amerika tipi)  
amgvarad (z) bu ?ekilde, bu yolla 
amgvari (s) bu ?ekil, bu gibi, örne?in 
amdenad (s) bu kadar 
am dros o zamanda,bu zamanda 
amerika (i) amerika 
amerikis SeerTebuli Statebi amerika birle?ik devletleri 
amdeni bu kadar 
amieridan (z) bundan sonra, bundan böyle 
amierkavkasia (i) transkafkasya 
amiT bununla 
amindi (i) iklim 
amis bunun 
amis gamo bu nedenle 
amisTana (s) bunun gibi, buna benzer 
amisi bunun 
amitom bu nedenle, çünkü 
amkinZveli (i) ciltçi 
amkrefi (i) toplayycy, alycy (borç) 
amnairad (z) bu türden, bu yoldan, bu ?ekilde 
amnairi (s) bu türde, bu ?ekilde 
amobugva (f) yanmak, yakmak 
amagdeba (f) dy?ary fyrlatmak (yukaryya) 
amodeba (f) alttan tutmak, alttan kavramak 
amodena bu kadarlyk 
amovardna (f) syçramak, fyrlamak, çykmak 
amovleba (f) kalan pisli?i çalkalayyp atmak 
amovseba (f) doldurmak 
amozneqili (s) dy? bükey 
amoTreva (f) yukaryya sürütmek 
amoTxra (f) kazymak (i) kazyma 
Sayfa- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1
New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI