New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

  
asaxva (f) resmetmek, resmini yapmak, göstermek, temsiletmek, tasavvur etmek (i) resim,tasvir  
ase (z) böyle 
aseTi (z) böylesi, bunun gibisi 
aseuli (i) (askeri) bölük 
asvla (f) yukary çykmak, tyrmanmak, (i) yukary çyky?, tyrmany? 
asi (sayy) yüz mease yüzüncü 
askili (i) yabani gül 
asli (i) kopyasy 
aso (i) 1-harf 2-uzuv,dal 
asoTamwyobi (i) dizgici, mürettip 
asomTavruli ana harfler 
asparezi (i) faaliyet alany, meslek hayaty 
aspeqti (i) görünü?, bakym, yön 
aspiranti (i) istekli aday 
asruleba (f) yapmak, yerine getirmek, ifa etmek (i) ifa gerçekle?tirme 
astronomi (i) astronomi 
astronomiuli (s) astronomik 
asuli (i) kyz evlat, kyz 
aswlovani (s) yüz yyllyk, asyrlyk 
atami (i) ?eftali 
atana (f) 1-kaldyrmak, yükselmek tutmak, yük.ta?ymak 2-katlanmak, tahammül etmek 
atestati (i) bonservis, belge 
atestacia (i) tasdik, nitelendirme 
atireba (f) a?latmak, a?lamaya ba?lamak 
atlasi (i) 1-saten kuma?, ipek kuma? 2-harita, atlas 
atmosfero (i) atmosfer 
atmosferul(s) atmosfere ait 
atonuri (s) gönül alycy 
atuzva (f) yapy?mak, takylmak 
auarebeli (s) çokluk, bolluk, zenginlik 
auzi (i) havuz 
auditoria (i) dershane 
aurzauri (i) kary?yklyk, ?a?kynlyk, mahcupluk 
autaneli (s) çekilmez, dayanylmaz 
automatiuri otomatik 
auCqarebeli (s) yava?, acelesiz 
aucilebeli acil,önemli 
aucileblad acilen, mutlaka 
auwereli (s) anlatylmaz, tanymlanamaz, yazylamaz 
auxsneli (s) anla?ylmaz, esrarengiz, açyklanamaz 
afeTqeba (f) patlatmak, çürütmek, patlamak (i) patlama infilak 
afTari (i) syrtlan 
afTiaqi (i) eczane meafTiaqe eczacy 
aforiaqeba (f) kary?tyrmak, da?ytmak, rahatsyz etmek 
aforizmi (i) aforizm 
afra (i) yelken 
afrena (f) uçmak 
afrialeba (f) tela?la i?e giri?mek 
afrika (i) afrika 
afxazeTi (i) abhazya 
afxazi, afxazuri (i) abaza, abazaca 
aq (z) burada, buraya 
aq ar yofna burda olmamak 
aq yofna burada olmak 
aqedan buradan 
aqa-iq ?urda, burda 
aqamde buraya dek, buraya kadar 
aqauri (s) yerel, yöresel,buraly 
aqedan (z) buradan 
aqeT (z) buraya, bu tarafa 
aqlemi (i) deve 
aqsioma (i) belit, aksiyom, tarife 
aqti (i) anla?ma, belge 
aqtivi (i) aktif, aktifler 
aqtivoba,aqtiuroba (i) aktivite, aktif olmak 
aqtiuri (s) aktif olarak 
aqtualoba (i) aktüalite, güncellik 
aqtualuri (s) aktüel 
aRar,aRara hiç yok, hiç de?il 
aRaravin hiç kimse 
aRarasodes hiçbir zaman,asla 
aRgva (f) ya?amy silip süpürmek, varlyklary yok etmek 
aRgzneba (f) heyecanlandyrmak, tela?a dü?ürmek, ky?kyrtmak (i) heyecan tela? 
aRdgena (f) yeniden kurmak, iyile?tirmek 
aReb-micem (i) aly?veri? 
aReba (f) (elle) almak (i) alym 
aRebuli (s) alynmy? 
aRelveba (f) heyecanlanmak, rahatsyz etmek, tahrik etmek (i) heyecan, tahrik 
aRviraxsnili (s) idaresi zor, afacan, azgyn 
aRviri (i) gem, yular 
aRzrda (f) büyümek, büyütmek, yeti?tirmek (i) büyüme, büyütme, yeti?tirme 
aRTqma (f) söz vermek (i) söz, vaat 
aRiareba (f) itiraf etmek, kabul etmek, günah çykartmak, itiraf (i) itiraf, kabul 
aRkveTa (f) bastyrmak, zorla tutmak, zaptetmek (i) bastyrma, zapt, örtbas etme 
aRlumi (i) gösteri?, gösteri?, alay, geçit töreni, gezinti yeri 
aRma yukaryya (yoku?) 
aRma-daRma yukary-a?a?y 
aRmavali (s) do?an, artan, yükselen 
aRmavloba (i) yükselme, do?ma 
aRmarTva (f) dikilmek, kalkmak (i) kalkma, dikilme 
aRmarTi (i) yoku?, tyrmanma, çyky? 
aRmatebiTi xarisxi e?siz derece 
aRmaSenebeli (i) yapycy, kalkyndyrycy 
aRmafrena zeSTagoneba (i) esin, ilham, telkin, ilham kayna?y 
aRmaSfoTebeli (s) korkunç, i?renç, ?a?yrtycy 
aRmgznebi,amgznebi (s) uyarycy, tahrik edici (i) uyaran, ky?kyrtan 
aRmzrdeli (i) büyüten, yeti?tiren, e?iten 
aRmzrdelobiTi (s) e?itici, e?itsel 
aRmosavleTi (i) do?u, ?ark 
axlo aRmosavleTi (i) yakyn dogu 
Sayfa- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1
New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI