New Page 1

Resim Yolla | Haber Yolla | Fıkra Yolla |     Önemli Sima Ekle                                                                      Turkish English   Gürcüce  

 
New Page 1
Köylerimiz
Soylar(Sulaleler)
Mutfağımız
Yöresel Müzikler
Üye Listesi
Turizm
Haberler
Önemli Simalar
Dost Siteler
İlçemiz
İlimiz
Gürcüce
İletişim

Eğlence

Sohbet
Şiirler
Fıkralar
Ata Sözleri
Bayram Mesajları
Yeni Yıl Mesajları
Bilgi Köşesi
Dini Bilgiler

Forumdan

  
Soreuli aRmosavleTi (i) uzak do?u 
aRmofxvra (f) oyna?mak, oynayyp syçramak 
aRmoCena (f) bulmak, ke?fetmek (i) bulu? 
aRmoceneba (f) filizlenmek, çimlenmek (i) filizlenme, çimlenme 
aRmricxvel (i) kayyt memuru,teyp yargyç, hakim 
aRmSenebel (i) yapycy, in?a edici, kalkyndyran 
aRmSenebloba (f) yapycy olmak, yapycylyk 
aRmZvreli (i) ky?kyrtycy, heyecan verici 
aRnagoba (i) dokuma, örgü, yapy, kurulu? 
aRniSvna (f) göstermek, anlamyna gelmek, -in belirtisi olmak, belirtmek (i) belirtme 
aRorZineba (f) yeniden hayat vermek, canlandyrmak (i) canlandyrma 
aRorZinebis xana (i) yeniden do?u?, rönesans 
aRrialeba (f) kükremek,gürlemek 
aRricxva (f) hesaplamak (i) hesaplama, hesap, sayma 
aRsavse (s) dolu 
aRsareba (i) itiraf, kabul, günah çykartma 
aRsasruli (i) 1-son, 2-ölüm 
aRsaniSnavi kayda de?er 
aRtaceba (f) sevinmek, zevk almak, co?mak (i) sevindirme, takdir 
aRtacebuli (s) heyecanly,co?kun 
aRfrTovaneba (f) ilhametmek, esinlenmek, canlandyrma (i) ilham, esin, canlandyrma 
aRfrTovanebuli (i) ilham, esin kayna?y, canlandyrma 
aRqma (f) görmek, anlamak, algy, sezi?  
aRSfoTeba (f) hiddetlenmek, öfkelenmek (i) hiddet, öfke 
aRSfoTebuli (s) hiddetli, öfkeli, dargyn 
aRZvra (f) soruyu ileri sürmek 
aRwera (f) 1-tanymlamak, vasyflandyrmak, 2-nüfus saymak, tarif etmek (i) 1-tanymlama, 
vasyflandyrma, 2-nüfus sayymy, tarif  
aRWurva (f) silahlanmak, silahlandyrmak (i) silahlanma, silahlandyrma 
ayeneba (f) bir yerden kimseyi kaldyrmak 
ayvaveba (f) çiçeklenmek, çiçek açmasy (i) çiçeklenme, çiçek açma 
ayvavebuli (s) çiçeklenmi?, çiçek açmy? 
ayvana (f) birini yukary bir yere götürmek, benimsemek kabul etmek (i) benimseme, kabul 
Svilad ayvana (f) evlatly?a kabul etmek 
ayvireba (f) ba?yrarak a?lamak, feryat etmek (i) feryat 
ayudeba (f) bir ?eyi kar?yya diklemek, dikiltmek 
aSeneba (f) in?a etmek, kurmak 
aSkara (s) a?ikar 
aSkarad (s) a?ikare 
aSenebuli (s) in?a edilmi?,dikiltilmi?,kurulmu? 
aSveba (f) çözmek, koyvermek, byrakmak, serbest byrakmak 
aSvera (f) elini, parma?yny uzatmak, oy kullanmak 
aSla (f) kary?yklyk yaratmak, kary?tyrmak (i) midede hazymsyzlyk 
aSmorebuli (s) küflü, bayat, havasyz, küf kokulu 
aCrdili (i) hayalet, hortlak, gölge 
aCqareba (f) süratlenmek, hyzlanmak (i) acele 
aCqarebuli (s) süratlenmi?, hyzlanmy?, acele 
acaxcaxeba (f) titremek, (i) titreme 
acdena (f) kötü bir aty? yapmak, hedefi vuramamak (i) kötü aty?, hedef ?a?yrma 
acileba (i) meydan okuma, davet 
acma (f) dizmek, ipli?e dizmek 
acoceba (f) tyrmanmak 
acra (f) a?y vurmak, a?ylamak (i) a?y 
acrili (s) a?yly 
acremleba (f) gözleri ya?armak 
aZgereba (f) kalp aty?y, kalp vuru?u olmak 
aweva (f) yukaryya çekmek, kaldyrmak yuris aweva (f) kulak kabartmak 
aweuli (s) 1-kaldyrylmy? 2-terfi ettirilmi? 
awewili (s) kary?tyrylmy?, güçle?tirilmi? 
awmyo (gr) ?imdiki zaman 
awona (f) tartmak 
awonil-dawonili 1-inceden tartylmy? 2-üzerinde uzun uzun dü?ünülmü? 
awyveta (f) kaymak, kaçmak, kaydyrmak, kaçyrmak 
awyoba (f) 1-dizmek, 2-akort etmek 3-arabayy toplamak 
aWara (i) acaristan 
aWaris avtonomiuri respublika (i) acara otonom-muhtar cumhuriyeti 
aWareli (i) acara insany 
aWaruli (i) acara dili 
aWra (f) 1-(süt) kesilmek, 2-(bir ?eyi) kesmek 
aWreleba (f) alacalanmak 
aWrelebuli (s) alacalanmy?, alacaly, benekli, rengarenk 
axalgazrda (s) genç 
axalgazrdoba (i) gençlik 
axalgazrdobis saerTo Soriso dRe uluslar arasy gençlik günü 
axalTaoba (i) yeni akym, yeni nesil 
axalTaxali (i) yepyeni, yenilik 
axali (s) 1-yeni 2-taze siaxle ;yenilik 
axaluxi elbise ete?inin kenarlarynyn geçilmesi 
axalSeni (i) sömürge, koloni 
axalSobili (s) yeni do?mu? (bebek) yeni do?an 
axalwveuli (i) acemi er 
axalwveulTa swavleba (i) acemi er e?itimi 
axela (f) gözleri fal ta?y gibi açylmak, gözlerini açmak 
axveva (f) sarmak, ba?lamak (i) sarma, ba?lama 
axia onun hizmetkarydyr, emrindedir 
axirebuli (s) hayalperest, kaprisli, tuhaf 
axla (z) ?imdi 
axlad henüz,henüz ?imdi,daha yeni 
axlave ?imdiden, hemen ?imdilik 
axlamdeli (s) ?imdiki, modern  
axlave ?imdilik 
axlo, axlos (z) yakyn 
axlo-maxlo bu yakynlarda, yakyn 
axlobeli (s) yakyn, akraba 
axmaxi (s) ahmak, uzun boylu, beceriksiz  
axovani (s) iri yapyly, heybetli 
axsna (i) 1-izah, açyklama 2-çözme (f) 1- açyklamak, izah etmek 2.çözmek 
axsnili (s) 1-çözülmü? (ip) 2- çözümlenmi?, izah edilmi? 
axtoma (f) hoplamak, zyplamak 
ajanyeba (i) isyan, ayaklanma (f) isyan etmek, ayaklanmak 
Sayfa- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

 

 

 

©2006 Web-master: Klaskur Bilişim

 

ANKET

Anketler

Son Eklenen Ürünler
MAİL GRUBU

* Eski üyeler otomatik olarak mail grubuna dahil edildi

Arkadaşlarınızı , hemşerilerimizi ve klaskurluları sitemize davet edin...


ÜYE GİRİŞ

New Page 1
New Page 1
Toplam : 1262 üye
En son üye

Tekin Tufan Mir

Bugünkü Ziyaretçiler

New Page 1
New Page 1

SPONSORLARIMIZ

              Desteklerinizle sitemiz daha da büyüyecek...

Sponsor Olmak İçin Tıklayınız

 

KAN BANKASI